+420 731 697 343
general terms and conditions

PROVOZNÍ ŘÁD SPARTAN GYM V NONSTOP REŽIMU

Tento provozní řád upravuje zvláštní vzájemné smluvní a provozní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům, a to v takzvaném NONSTOP REŽIMU (dále jen „režim 24/7“). Režimem 24/7 se rozumí část toho kterého dne mezi obvyklou zavírací a otevírecí dobou fitness centra v ten který den dle běžné otevírací a zavírací doby.

1. Návštěvník fitness centra v režimu 24/7 je povinen seznámit se s tímto provozním řádem režimu 24/7 a jednat a chovat se v souladu s ním. Návštěvník fitnes v režimu 24/7 je dále povinen seznámit se s klasickým běžným provozním řádem fitness centra a jednat a chovat se v souladu s ním. Provozní řád režimu 24/7 je doplněním běžného provozního řádu fitness centra a návštěvník fitness centra v režimu 24/7 je povinen dodržovat oba dva tyto provozní řády.

2. Návštěvníkovi fitness centra v režimu 24/7 bude umožněn vstup do fitness centra pouze přes registraci k tomu speciálně určené a vytvořené aplikace. Dokončením procesu registrace přes tuto aplikaci vyjadřuje návštěvník plný souhlas s právními a provozními podmínkami fitness centra v režimu 24/7 a zavazuje se je bezvýhradně dodržovat.

3. Vstupem do k tomu předem určených prostor fitness centra v režimu 24/7 návštěvník deklaruje, že je mu známo, kde se nacházejí nouzové požární východy včetně toho, že byl seznámen s veškerými protipožárními podmínkami těchto prostor, které je návštěvník povinen dodržovat.

4. Návštěvník fitness centra v režimu 24/7 není oprávněn pouštět přes vstup do prostor fitness centra žádné neautorizované osoby. Za tímto účelem, jakož i za účelem ochrany zdraví, majetku a předcházení možným škodám jsou prostory fitness centra v režimu 24/7 monitorovány kamerovým systémem, s čímž návštěvník vyjadřuje svůj plný souhlas. Instalovaný kamerový systém není umístěn tam, kde by mohlo dojít k narušení soukromí návštěvníků (např. WC či prostory sprch).

5. Návštěvník fitness centra v režimu 24/7 bere na vědomí, že je povinen dodržovat dobu nočního klidu. Výslovně se tak zakazuje hlasité pouštění hudby či vytváření jiného hluku, který by mohl rušit obyvatele objektu či okolních domů.

6. Návštěvník fitness centra v režimu 24/7 je povinen v případě ohrožení života či zdraví jiné osoby poskytnout této osobě základní první pomoc a neprodleně přivolat rychlou záchrannou službu.

Ing. Robert Kvapil, jednatel